• Καλέστε μας

    +30 23330 27281

  • Βρείτε μας

    Νησέλι Αλεξάνδρεια

  • Επικοινωνήστε

    info@vitrohellas.gr

Awesome Image

Απόφαση Δικαστηρίου δικαιώνει τη VITRO HELLAS εναντίον φυτωριούχου

Δημοσιεύτηκε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ σε εναγόμενο φυτωριούχο τη χρήση των ονομασιών προστατευομένων φυτικών ποικιλιών τα δικαιώματα των οποίων κατέχει η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ η VITRO HELLAS. Αναλυτικά: 


ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Επί της από 27-02-2015 αγωγής της ενάγουσας «ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νησέλι Αλεξανδρείας κατά του εναγόμενου B.Μ. φυτωριούχου, κατοίκου Moνόσπιτων Νάουσας, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 52/ΤΠ/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, η οποία κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 1838/2019 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, το διατακτικό της οποίας:


ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή μου.


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον εναγόμενο την παραγωγή ή αναπαραγωγή, επεξεργασία προς αναπαραγωγή, πώληση, διάθεση, αποθήκευση, καλλιέργεια δενδρυλλίων, σπόρων και εμφυτευμάτων, κλαδιών και οφθαλμών προς εμβολιασμό ή καρπών των φυτικών ποικιλιών: α) κερασιού «Black Star®», «Blaze Star®», «Grace Star», «LaLa Star», «Panaro 1» με το εμπορικό σήμα «Sweet Early®», «Panaro 2» με το εμπορικό σήμα «Early Star®», «Bigi Sol» με το εμπορικό σήμα «Early Bigi®» και «SUMTARE» με το εμπορικό σήμα «Sweet Heart®», β) μηλιάς «Gold Pink®» με το εμπορικό σήμα «Gol Chief», γ) ροδακινιάς-νεκταρινιάς «Αlitop®», «Honey Haven®» με το εμπορικό σήμα «Big Haven®», «ZAITROBO» με το εμπορικό σήμα «Early Bomba®», δ) ροδακινιάς «ZAIMAJAL» με το εμπορικό σήμα «ROYAL MAJESTIC®», «ZAIRETOP» με το εμπορικό σήμα «ROYAL ΤIME®», «Zαimus» με το εμπορικό σήμα «ROYAL SUMMER®», «Sweet Dream®», «Zαιgadi» με το εμπορικό σήμα «ROYAL JIM®», «Britney Lane®», «ZΑΙPELA» με το εμπορικό σήμα «Royal Lee®» και ε) βερυκοκιάς «ΒΟ 90.610.010» με το εμπορικό σήμα «Bora», «Ninfa», «EA 5016» με το εμπορικό σήμα «Tsunami», «EA 4006» με το εμπορικό σήμα «Big Red», «FARALIA», «FARBALY», «FARDAO» και «IPSE 140» με το εμπορικό σήμα «RUBISTA».


ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ στον εναγόμενο τη χρήση των ονομασιών των προαναφερθεισών προστατευομένων φυτικών ποικιλιών με ελληνική ή λατινική γραφή ή σε οποιαδήποτε παραλλαγή ως σημάτων ή ως διακριτικών γνωρισμάτων αλλά και σε αναρτημένες πινακίδες, σε αποδείξεις, παραστατικά, διαφημίσεις και στις εν γένει συναλλαγές του με πελάτες ή με άλλους εμπόρους.


ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εξάλειψη των δένδρων ή δενδρυλλίων των ανωτέρω προστατευόμενων ποικιλιών από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις του εναγόμενου.


ΑΠΕΙΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου χρηματική ποινή ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) υπέρ της ενάγουσας και προσωπική κράτηση διάρκειας δύο (2) μηνών για κάθε παράβαση των ανωτέρω διατάξεων.


ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (8.400,00 €), με το νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφλησή του.


ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή ως προς τις αμέσως ανωτέρω διατάξεις αυτής.


ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη δημοσίευση του διατακτικού της παρούσας απόφασης σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα και σε μία ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στη Βέροια, κατ’ επιλογή της ενάγουσας και με επιμέλεια δική της και με δαπάνη του εναγομένου, σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης.


ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει στο ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €).-


Αλεξάνδρεια Ημαθίας, 22-10-2019

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος της ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣESPA 2021