• Καλέστε μας

    +30 23330 27281

  • Βρείτε μας

    Νησέλι Αλεξάνδρεια

  • Επικοινωνήστε

    info@vitrohellas.gr

Awesome Image

Πρόσκληση των μετόχων της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Δημοσιεύτηκε

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθ. 380/12.02.2019 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρίας  στην  Τακτική  Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 8 Mαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο Νησέλι Ημαθίας με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.       Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας για την 31η χρήση (01.07.2017 έως 30.06.2018) με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

2.       Απόφαση  διάθεσης κερδών της  τριακοστής πρώτης (31ης) εταιρικής χρήσης (01.07.2017 έως 30.06.2018).

3.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της 31ης χρήσης 2018 (01.07.2017 έως 30.06.2018) και έγκριση των διαχειριστικών πράξεων και πράξεων εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.       Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2019 (01.07.2018 έως 30.06.2019) και έγκριση της αμοιβής των.

5.       Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017 - 2018 (01.07.2017 έως 30.06.2018)

6.       Προέγκριση και καθορισμός αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2018 - 2019 (01.07.2018 έως 30.06.2019).

7.       Παροχή άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια άλλων εταιριών με παρεμφερείς ή συναφείς σκοπούς με της Εταιρία.

8.       Λοιπές ανακοινώσεις και θέματα γενικού ενδιαφέροντος

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή ορισμένων από αυτά, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ. στην ως άνω έδρα της εταιρίας, χωρίς νεώτερη πρόσκληση των μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 εδ. γ΄ του νόμου 4548/2018. ESPA 2021